सीबीएसई संबद्ध

सीबीएसई
AISSCE

Class : X

क्र.सं. नाम वर्ष अंक %
1 Shalinder 1993 363 72.6
2 Maninder Kaur 1994 348 69.6
3 Kalpna Diwedi 1995 372 74.4
4 Abhilesh 1996 413 82.6
5 Digvijay 1997 351 70.2
6 Ganesh Kumar 1997 351 70.2
7 Pardeep Kumar 1998 361 72.2
8 Ruchi Diwedi 1999 397 79.4
9 Priyanka Sharma 2000 424 84.8
10 Uma Ghodke 2001 388 77.6
11 Ankur Mehta 2002 379 75.8
12 Hitesh Kumar 2003 418 83.6
13 Neha Tiwari 2004 420 84
14 Lakshmi Ranjit 2005 448 89.6
15 Ankush Sharma 2006 446 89.2
16 Ajay Kumar Gupta 2007 450 90
17 Shiksha Patel 2008 482 96.4
18 Saurabh 2009 453 91

AISSCE CLASS XII (Science)

क्र.सं. नाम वर्ष अंक %
1 Hitesh Kumar Yadav 1996 342 68.4
3 Ritesh Kumar Singh 1998 399 79.8
4 Surinder Singh 1999 328 65.6
5 Rahul Talukdar 2000 354 70.8
6 Jitender Singh Bisht 2001 398 79.6
7 Mohit kaushik 2002 359 71.8
8 S. Shna Kumar 2003 384 76.8
9 Sushil Kumar 2004 371 74.2
10 Nitesh Kumar 2005 415 83.0
11 Shravan Kumar 2006 425 84.8
12 Bhagwant Singh Negi 2007 433 86.6
13 Gaurav Kumar 2008 430 91.8
14 Sanjeev Kumar Yadav 2009 450 90.0
15 Shivani 2010 433 86.6

AISSCE CLASS XII (Humanities)

क्र.सं. नाम वर्ष अंक %
1 Basanti 1996 344 68.8
2 Uma Devi Rantala 1997 353 70.6
3 Bijender Singh Chauhan 1998 325 65
4 Sumitra Das 1999 329 65.8
5 Jitendra Singh Yadav 2000 367 73.4
6 Ashwani Kumar Mishra 2001 332 66.4
7 Birender Singh Rana 2002 333 66.6
8 Jyoti Sharma 2003 371 74.2
9 Pushpinder Singh Chaudhary 2004 361 72.2
10 Pushpa Chaudhary 2005 403 80.6
11 Kuljeet Kaur 2006 374 74.8
12 Deepak 2007 363 72.6
13 Attendra Kumar Singh 2008 393 78.6
14 Pooja Sharma 2009 380 76.0
15 Supriya 2010 361 72.2